Uudised > GALERII KLUBI PÕHIKIRI

GALERII KLUBI PÕHIKIRI

Klubi põhikiri:
 

 

I Üldsätted


1. Haus Galerii Klubi (edaspidi Klubi) on mittetulundusliku iseloomuga ühendus, millel ei ole juriidilist staatust ning mille tegevust juhib Haus Galerii OÜ.


2. Klubi on asutatud asutajaliikmete esimese Üldkoguga  9. jaanuaril. 2003.a.


3. Klubi ametlik nimi on Haus Galerii Klubi.


4. Klubi asukoht on Tallinna linn, Haus Galerii.


5. Klubi aadress on: Tallinn, Uus tn. 17.


6. Klubi eesmärgiks on Klubi liikmetele kunsti tutvustamine ning kunstitundliku õhkkonna pakkumine.


7. Oma eesmärgi saavutamiseks korraldab Klubi erinevaid meelelahutuslikke kujutava kunstiga seotud üritusi (diskussiooniõhtuid, kohtumisi kunstnike ja kunstiekspertidega jne.). Avaldab võimalusel trükiseid.


8. Klubi üritused on avatud ainult klubi põhiliikmetele ja külalisliikmetele.


9. Klubi finantseerib oma tegevust liikmemaksudega ning füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt laekunud rahaliste ja mitterahaliste toetustega.


II Liikmed


10. Klubi liikmeks võivad olla kõik kunstihuvilised, kes selleks soovi avaldavad ning Klubi tingimustega nõustuvad ja neid täidavad. Klubi liikmed jagunevad põhiliikmeteks ja külalisliikmeteks.


11. Klubi põhiliikmeks on klubi liige, kes täidab kirjalikult avaldusvormi ja tasub kindlaksmääratud klubi aastamaksu. Klubi külalisliikmeks on klubi liige, kes täidab kirjalikult avaldusvormi ning tasub igakordselt klubiüritusel osalemise tasu, mis olenevalt ürituse iseloomust võib olla muutuv. 

 

12. Klubi põhiliikmel on õigus:
1) osa võtta Klubi tegevussuundi määravast Üldkogust;
2) osa võtta kõigist Klubi üritustest, s.h. ainult klubi põhiliikmetele mõeldud üritustest;
3) saada osa Klubi põhiliikmetele mõeldud kunstimüügi eripakkumistest;
4) kutsuda igale Klubi üritusele soovi korral Klubiga tutvumiseks üks kord kuni kaks inimest ja seda ilma, et külaline (külalised) peaks (peaksid) maksma üritusel osalemise tasu;
5) saada informatsiooni Klubi tegevuskava kohta;
6) saada informatsiooni liikmemaksu kasutamise kohta.

 

13. Klubi külalisliikmel on õigus:
1) osaleda külalisliikmetele avatud Klubi üritustel.
2) saada informatsiooni Klubi tegevuskava kohta.
3) saada soovi korral ning aastamaksu tasudes Klubi põhiliikmeks.


14. Klubist väljaastumine toimub kirjaliku avalduse alusel.


15. Klubist arvatakse liige välja, kui ta esitab kirjaliku avalduse, ei tasu kahe kuu jooksul pärast kolmekordset meeldetuletust liikmemaksu, või muul mõjuval põhjusel.


III Juhtimine


16. Klubi kõrgemaks otsustuskoguks on Üldkogu, mille moodustavad kõik Klubi põhiliikmed. Üldkogu koosolekud on kinnised.


17. Üldkogul tehakse otsuseid Klubi tegevust puudutavates küsimustes Haus Galerii ning põhiliikmete ettepanekute põhjal. Üldkogu toimumise aja määrab Haus Galerii, kuid Üldkogu peab kogunema vähemalt korra aastas. Üldkogu kokkukutsumisest peab ette teatama koos päevakorra esitamisega vähemalt neliteist päeva. Üldkogu otsuste täitmise tagab Haus Galerii.


18. Klubi igapäevast tööd juhib ja korraldab Haus Galerii.


19. Haus Galerii:
1) koostab igal aastal klubi edasise tegevuskava ja esitab selle arutamiseks Üldkogule;
2) võtab vastu põhiliikmete täiendavaid ettepanekuid Klubi tegevust puudutavates küsimustes;
3) võtab vastu avaldusi põhiliikmeks ja külalisliikmeks saamise kohta ning otsustab taotluste rahuldamise või mitterahuldamise üle;
4) määrab kindlaks ja kogub põhiliikme aastamaksu ning määrab igakordselt kindlaks ja kogub külalisliikmete üritusel osalemise tasu. Sealjuures kohustub Galerii teavitama külalisliikmeid antud üritusel osalemise tasu suurusest vähemalt kaks nädalat enne ürituse toimumist;
5) tagab Klubi rahaliste vahendite eesmärgipärase kasutamise;
6) haldab Klubiga seotud arveid;
7) esindab klubi välissuhtluses.


IV Tegevuse lõpetamine


20. Klubi tegevus lõpetatakse:
1) Üldkogu otsusega.

|?>
< tagasi